การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authrority of Thailand
ไทย |

ข้อตกลงในการใช้งานเว็ปไซต์

การใช้บริการ

 เว็บไซต์  www.thailandsportcalendar.or.th เป็นเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปฏิทินกีฬา ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวการแข่งขัน และข่าวการแข่งขันเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด

 

ความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อมีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พยายามให้ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่รับประกันว่าลายละเอียด สี ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นที่อยู่บนไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้งดเว้นความรับผิดได้

 

 ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ และ “หน้าตาและความรู้สึก” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปภาพและเสียง การรวบรวมข้อมูล ซอฟท์แวร์ และการรวบรวมหรือการจัดการเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมา (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นสมบัติของการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ห้ามการนำเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของไซต์ไปใช้ ทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้า แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อน

 

การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

การกีฬาแห่งประเทศไทยให้สิทธิ์แก่ท่าน โดยเป็นสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และมิใช่สิทธิ์ขาด เพื่อให้เข้าใช้ไซต์นี้เป็นการส่วนตัว สิทธิ์ที่จำกัดนี้ไม่รวมสิทธิ์ (ก) ในการทำกรอบ หรือใช้เทคนิคการทำกรอบในหน้าเว็บหรือส่วนใดๆของเว็บ (ข) ลงซ้ำ แจกจ่าย ขาย ให้สิทธิ์ หรือดาวโหลดไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด (เว้นแต่เป็นการสร้างหน่วยความจำ หรือที่จำเป็นเพื่อดูไซต์) (ค) ใช้ประโยชน์จากไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดนอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล (ง) เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อมกลับ (การถอดรหัสโปรแกรม) หรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆที่อาศัยไซต์หรือเนื้อหาบางส่วน และ/หรือทั้งหมดของไซต์ (จ) เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น (ฉ) ใช้เมต้าแท็กใดๆ หรือ “ข้อความที่ซ่อน” อื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด หรือ (ช) ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ ครอลเลอร์ (โปรแกรมค้นหาในเว็บ) หรือเครื่องมือในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นการสร้างภาระที่ไม่สมควรหรือเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของกรมท่องเที่ยว ท่านจะต้องคงข้อความแจ้งเตือนบนไซต์ หรือที่ขึ้นไว้หรือมีอยู่ในไซต์เอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

การกีฬาแห่งประเทศไทยยังให้สิทธิ์อย่างจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ท่าน เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังโฮมเพ็จของไซต์ เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ที่มิใช่เพื่อการค้า เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ (i) อาจจะเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ แต่ต้องไม่ดึงข้อความออกไป (ii) อาจจะไม่บ่งบอกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองเว็บไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ดังกล่าว (iii) อาจจะไม่แสดงข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ของท่านกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (iv) ต้องไม่มีเนื้อหาที่ตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ลามก หยาบ อื้อฉาว หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย หรือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ (v) ต้องไม่ก่อให้เกิดภาพเกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในลักษณะเป็นเท็จ ทำให้เกิดความสับสน เป็นการดูถูก หรือในลักษณะที่หยาบคายหรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น หรือนำพาการกีฬาแห่งประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ และ (vi) ต้องไม่เชื่อมต่อไปยังหน้าใดๆ ของไซต์นอกจากหน้าแรก การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจร้องขอด้วยดุลพินิให้ยกเลิกการเชื่อมต่อมายังไซต์ และเมื่อได้รับการร้องขอแล้ว ให้ท่านลบการเชื่อมต่อดังกล่าวออกทันที และให้หยุดการเชื่อมต่อใดๆ เว้นแต่การกีฬาแห่งประเทศไทย จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่างหากและอย่างชัดแจ้งให้ท่านกลับมาเชื่อมต่อลิงค์ได้อีก

การใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะเป็นการยกเลิกการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้เสื่อมเสียไป

 

 การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก

การกีฬาแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมออกไปจากไซต์ ตัวลิงค์ต่างๆที่ปรากฏบนไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือผู้จัดหาที่อ้างถึงโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  การที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป หรือเชื่อมต่อออกไปจากหน้าของเว็บไซต์ที่มิใช่ของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

 หรือของเว็บไซต์อื่นๆเป็นความเสี่ยงของท่านเอง การกีฬาแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และจะไม่รับประกันการเสนอเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมต่อออกไปจากไซต์ ทั้งจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ทั้งหมดและเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม โดยละเอียดก่อน

 

ลักษณะ ฟังก์ชั่นและการจัดงานพิเศษ

ไซต์นี้อาจนำเสนอลักษณะ ฟังก์ชั่นหรืองานพิเศษใดๆ (เช่น การจัดงานประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้อง (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายที่นอกจากหรือแทนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ (ข) บริษัทหรือบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอ ในกรณีเหล่านี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะรับประโยชน์จากการนำเสนอสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หากท่านสมัครใจเข้าร่วมรายการ ท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายเพิ่มเติมต่างหาก ในการใช้ข้อเสนอเหล่านี้

 

ข้อพิพาท

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับไซต์ สิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งการกระทำทั้งหมดที่ประสงค์ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมไซต์ของท่านให้ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการลับที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่านเป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้น เว้นแต่เท่าที่ท่านได้ละเมิด หรือกำลังจะละเมิดในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือมีมูลฟ้องโดยหลักแห่งความยุติธรรมโดยประการอื่น การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ขอบรรเทาทุกข์ทางคำสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมอื่นๆ กับศาลที่มีอำนาจ และท่านยอมรับเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลดังกล่าว เพื่อการนี้ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้มีผลผูกพัน และจะนำไปฟ้องศาลให้เป็นคำพิพากษาของศาลในศาลที่มีอำนาจใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ มิให้นำกระบวนการ พิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนนี้ไปรวมกับกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยว กับบุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอนุญาตตุลาการ หรือหรือโดยวิธีการอื่น